Deklaracja członkowska w Digital Dentistry Society Poland
Ja niżej podpisany:*

zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland

Swoją aplikację składam na: *
członka aktywnego lekarzaczłonka aktywnego technikaczłonka aktywnego studentaAspiranta DDS Poland

Informuję, że zapoznałe(a)m się ze statutem stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania, podobnie jak i innych regulaminów, związanych z prowadzoną przez stowarzyszenie działalnością. Zobowiązuję się również do zapłaty na rzecz DDS wymaganych składek.